Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Φωτιάδου Ελένη”, με έδρα στην οδό Σερβιών αρ. 15Λ, Ιωνία Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 160947677, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας, τηλ. 6982784253 και e-mail info@candlelena.gr, δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Προσωπικά δεδομένα αποτελούν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε συνδυαστικά με άλλες είτε απευθείας, στην μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Ενδεικτικώς αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν το ονοματεπώνυμο, οι φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων καθώς και κάθε πληροφορία που επιτρέπει την μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, του ν. 3471/2006  καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή επεξεργασία, φύλαξη και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε επίπεδο νομικής και τεχνολογικής συμμόρφωσης, αλλά και σε επίπεδο φυσικής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας  προσωπικών δεδομένων απευθύνεται στους πελάτες του ηλεκτρονικού και φυσικού μας καταστήματος και χρήστες της Ιστοσελίδας μας www.candlelena.gr.

 

 

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία “Φωτιάδου Ελένη”, με έδρα στην οδό Σερβιών αρ. 15Λ, Ιωνία Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 160947677, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας, τηλ. 6982784253 και e-mail info@candlelena.gr.

Για κάθε ζήτημα που αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τους εξής τρόπους:

Α) Με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@candlelena.gr.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε. Από πού τα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε αυτόματα εκείνες τις πληροφορίες που απορρέουν την χρήση και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (πχ. ip address) καθώς και αυτές που συνδέονται με την χρήση των cookies.

Συλλέγουμε εκείνες τις πληροφορίες που καταχωρείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, είτε ως επισκέπτης (Fast buy) είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού Χρήστη, όπως και ενδεικτικώς αναφερόμενες, είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων, η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, ενώ σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου, ενδεικτικά ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Συλλέγουμε τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο Newsletter (e-mail).

Συλλέγουμε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με τυχόν και κάθε είδους αιτήματος που μας υποβάλετε καθώς και κάθε πληροφορία που εσείς μας ανακοινώνετε σε οποιαδήποτε διάδραση και επικοινωνία μαζί μας.

 

 

Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας:

 

Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή (για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας κλπ.).

Με την εγγραφή σας και δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη (και τη διαχείριση αυτού) προς διευκόλυνση των αγορών σας, τη διατήρηση ιστορικού αυτών (συλλογή δεδομένων προτιμήσεων) και την απόλαυση κάθε τυχόν προνομίου που μπορεί να σας παρέχουμε ήδη ή στο μέλλον.

Με την συμπλήρωση των στοιχείων σας για την υποβολή παραγγελίας, είτε ως επισκέπτης (Fast Buy) είτε ως κατέχων Λογαριασμό.

Με την εκ μέρους σας επικοινωνία στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση και στο τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, την εκτέλεση της σύμβασης που καταρτίζουμε και την εξυπηρέτησή σας (σχόλια, προτιμήσεις, παράπονα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες).

Με την εγγραφή σας στο newsletter.

Με την εκ μέρους μας λήψη δικογράφων, αιτημάτων, ενταλμάτων και κάθε είδους εγγράφου από δημόσιους φορείς (ενδεικτικώς από εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές και εποπτικές αρχές, για την διερεύνηση αδικημάτων και την προστασία της περιουσίας και δικαιωμάτων σας όσο και αυτών της επιχείρησής μας).

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Επιχείρησή μας μας συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

 

 

 

Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Ο σκοπός της επεξεργασίας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας κοινοποιείτε/γνωστοποιείτε για τους κάτωθι σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, με την εκ μέρους σας χορήγηση ρητής συγκατάθεσης την οποία και φυσικά μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε ή για την εκτέλεση της προσυμβατικής ή συμβατικής μας σχέσης ή για εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή προς εκπλήρωση  υποχρέωσής μας που πηγάζει από τον νόμο.

 

Ειδικότερα και ενδεικτικώς αναφερόμενα, η εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται:

 

Στη συγκατάθεσή σας για την δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, την επικοινωνία σας με εμάς με σκοπό την εξυπηρέτησή σας και την λήψη άμεσης εμπορικής επικοινωνίας από αυτή. Σκοπός μας είναι η διαχείριση της εγγραφή σας ως χρήστη στο e-shop μας και η εξυπηρέτησή σας στα αντίστοιχα αιτήματα/ερωτήματα/παράπονα κλπ. που μας υποβάλλετε με οποιονδήποτε τρόπο (e-mail, τηλέφωνο).

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα και οποτεδήποτε αυτή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή μέχρι και την ανάκλησή της.

 

Στη συγκατάθεσή σας η επιχείρησή μας να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της εγγραφής σας στο newsletter και την αποστολή, μέσω διαφόρων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (SMS, viber κλπ.), εξατομικευμένες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ελεύθερα και οποτεδήποτε αυτή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή μέχρι και την ανάκλησή της.

 

Στο έννομο συμφέρον μας για την προστασία του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησή σας, όπου και όταν αυτή απαιτείται, για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας και των τεχνικών συστημάτων που εφαρμόζουμε για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αποσκοπούμε στην ασφαλή και άρτια λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος καθώς και στη βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων τεχνικών συστημάτων και ευλόγως στην ανάπτυξη της εμπορικής μας δραστηριότητας με τη δημιουργία εμπορικών συνεργασιών.

Όταν η επεξεργασία στηρίζεται στο έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας μας, μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή και ανά περίπτωση επεξεργασίας. Ωστόσο, έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παύση της επεξεργασίας για λόγους που στηρίζονται στον νόμο (παραδείγματος χάριν φορολογικές υποχρεώσεις).

 

Στην εκπλήρωση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται με την υποβολή της παραγγελίας σας και καταχώρισης αυτής, κατά τη διαχείριση αυτής από εμάς, την παρακολούθηση και εξέλιξή της με την ταυτόχρονη ενημέρωσή σας, την τιμολόγηση και παράδοση των προϊόντων, τη διαχείριση επιστροφής αυτών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους «Όρους Χρήσης» και την «Πολιτική Επιστροφών» και την επικοινωνία σας με εμάς.

Στην συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως είναι η συμμόρφωση με φορολογικές διατάξεις ή προς εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων ή προς εκπλήρωση τυχόν καθήκοντός μας για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας μας, από τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας και τον χρόνο εκπλήρωσης αυτού (δείτε αναλυτικά τους σκοπούς επεξεργασίας στον όρο 4 της παρούσης), ενώ εν τη συνεχεία τα διαγράφουμε. Κριτήρια ενδεικτικά για τον χρόνο αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν η δημιουργία ή μη λογαριασμού χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, η εγγραφή σας ή μη στο Newsletter, αν προβείτε σε μία αγορά (Fast buy) ή περισσότερες, αν υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα στην επιχείρησή μας. Τηρούμε τα δεδομένα αυτά μέχρι να αξιώσετε τη διαγραφή αυτών (πχ. διαγραφή Λογαριασμού) ή μέχρι να εκπληρωθούν οι σκοποί επεξεργασίας ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις που αυτή ζητείται. Κατ΄ εξαίρεση των ως άνω, δεν διαγράφουμε τα δεδομένα σας εφόσον υποχρεούμεθα να διατηρούμε αυτά προς εκπλήρωση σχετικής ε υποχρέωσής μας  που πηγάζει από τον νόμο (ενδεικτικώς φορολογική υποχρέωση) ή προς εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

 

 

 

Ποιοι είναι οι τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή μας στο νόμο.

 

Τέτοιοι τρίτοι μπορεί να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (διωκτικές αρχές, εισαγγελικές αρχές κλπ.).

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την επιχείρησή μας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βοηθούν στη διαφήμιση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και την προώθηση αυτού για την επέκταση της εμπορικής μας δραστηριότητας και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα παρέχουμε σε αυτούς μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των υπηρεσιών τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση μόνο στα απολύτως απαραίτητα, για την παροχή των υπηρεσιών τους, προσωπικά σας δεδομένα, για τη διαβίβαση των οποίων εξασφαλίζουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Φροντίζουμε να επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες ενώ παράλληλα προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς  σχετικά με την από μέρους τους επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατόν τη σύννομη χρήση τους. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και να φέρουμε ευθύνη για την εκ μέρους τους σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για αυτό παρακαλούμε να διαβάζετε τους αντίστοιχους όρους από αυτούς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Λάβετε περαιτέρω υπόψιν ότι κατά τη διαδικασία της πληρωμής δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών (π.χ. τον αριθμό της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας), αλλά παρέχετε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά στον αντίστοιχο πάροχο πληρωμών. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν μέσω της ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, συνεργατών ή μη, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τις πληροφορίες που παρέχετε και δεν συμμετέχουμε στην επεξεργασία αυτών.

 

Τέλος δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε άλλη χώρα, εντός ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Αν διαβιβάσουμε τα δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός ΕΟΧ για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα ληφθούν όλες οι ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τις διαβιβάσεις και θα αναρτώνται οι αντίστοιχες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

 

 

 

Τα δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων ως προς τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει

Ως Υποκείμενα δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα δεδομένα που μας παρέχετε:

 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι επεξεργαζόμαστε αυτά, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, το χρονικό διάστημα που τα επεξεργαζόμαστε ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα.

Το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα καθώς και να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα.

Το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα σας υπό την ειδικότερη επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της Επιχείρησής μας για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία είναι παράνομη ή αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών ή εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση περαιτέρω ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.

Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση, και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία για την εκ μέρους μας εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ή επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που εμείς επιδιώκουμε ή κάποιος τρίτος.

Το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εκτός αν η αντίστοιχη απόφαση είναι αναγκαία για τη κατάρτιση ή εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης ή επιτρέπεται από το ελληνικό Δίκαιο ή Δίκαιο της Ε.Ε. ή στηρίζεται στη ρητή συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στα στοιχεία επικοινωνίας μας, όπως αυτά αναφέρονται στον όρο (1) της παρούσης, και χωρίς κόστος. Παρόλα αυτά, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο, αν το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες ασκείται καταχρηστικά ή είναι αβάσιμο έχουμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος κατά περίπτωση. Θα σας παρέχουμε σχετική ενημέρωση για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

 

Επίσης παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν ότι μπορούμε να μην ικανοποιήσουμε κάποιο δικαίωμά σας, εφόσον η άρνησή μας αυτή είναι σύννομη και στηρίζεται ειδικότερα στη κείμενη νομοθεσία και δη στις του ν. 4624/2019 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

 

Παράλληλα έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της αρχής www.dpa.gr). Σας συνιστούμε παρόλα αυτά να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να εξεύρουμε λύση στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας και στην περίπτωση που δεν καταφέρουμε να σας εξυπηρετήσουμε να απευθυνθείτε στην ως άνω αρχή.

 

 

 

Τρόπος διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων σας

Έχουμε λάβει τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά καθώς και τεχνικά μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Παρόλα αυτά η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως είναι η  κρυπτογράφηση δεδομένων (SSL).

 

 

 

Η ισχύς της παρούσης πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα πολιτική δημοσιεύθηκε από την επιχείρησή μας στις 29/11/2022 και υπόκειται σε περιοδική ανανέωση με σκοπό τη συμμόρφωσή μας στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία.

 

Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 29/11/2022.